dot
dot
ศาสตร์ดำเนิน / Way of Sartrayuth
dot
bulletหลักวิชาศาสตรายุทธ์
bulletTheory of Sartrayuth
bulletศิลปะศาสตราวุธแห่งสยาม
bulletArts of Thai weapon
bulletวัฒนธรรมชาวศาสตรายุทธ์
bulletCulture of Sartrayuth
bulletวรรณกรรมแห่งศาสตรา
bulletจดหมายเหตุ ศาสตรายุทธ์
bulletสมาชิก/Members
dot
พันธมิตร / Link
dot
bulletสมบูรณ์โฮมโดโจ
bulletวัดป่าศิวิไลซ์
bulletมวยเฮอลี่ฉวน
bulletมวยไชยาบ้านครูแปรง
bulletห้องศิลปการต่อสู้ pantip.com
bulletคนรักมีด
bulletThaiblades
หลักสูตร/Course

 

วิชาศาสตรายุทธ์ คือ วิชาการใช้อาวุธโบราณของไทย ที่ถูกคัดกรองเฉพาะส่วนเพื่อการใช้งานจริง ซึ่งถูกแฝงอยู่ในการละเล่นกระบี่กระบอง กีฬาดาบแต้มและวิชามือเปล่า ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน จากสำนักดาบศรีไตรรัตน์ มาสู่ ครูนิพนธ์ ศรีวิจิตร และมาถึง ชมรมดาบไทย-ต่อสู้ป้องกันตัว แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผ่านการการปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอภิญญาของคนในยุคปัจจุบัน เพื่อสืบสานวิชาอาวุธไทยให้คงอยู่อย่างมั่นคง

ผู้ฝึกจะได้รับรู้ ถึงวิถีการต่อสู้ด้วยอาวุธของไทยและวิถีแห่งการใช้อาวุธด้วยหลักวิชาที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งมือเปล่าและมีอาวุธอันจะนำให้ผู้ฝึกเข้าใจถึงสภาวะการใช้งานจริง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของวิชาศาสตรายุทธ์

หลักสูตรในสำนักดาบศาตรายุทธ์ จะแบ่งเป็น ๒ รูปแบบการเรียน  ช่วงฝึก และ ๙ ขั้นลำดับชั้น คือ

 

 รูปแบบการเรียน ๑ หลักสูตรพิเศษ หมายถึง การเรียนแบบเป็นกลุ่มในชั้นเรียนปกติ และ การเรียนแบบส่วนตัวกับครูหนึ่ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการของแต่ละคน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. การเรียนเป็นกลุ่ม (ครั้งละ ๒ ชั่วโมง / ๘ ครั้ง)
    
๑.๑ เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               ค่าเรียน    ๒๐๐๐ บาท /๘ ครั้ง /คน

๒. การส่วนตัว (เรียน ๑ คน / ครั้งละ ๒ ชั่วโมง) 
    
๒.๑ เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ค่าเรียน     ๗๐๐ บาท/ครั้ง
    
๒.๒ เรียนนอกสถานที่ในเขต กทม.       ค่าเรียน    ๗๐๐ บาท/ครั้ง+ค่าเดินทาง

๓. หลักสูตรมีดสั้นเฉพาะกิจ ขั้นต้น (กลุ่มละ ๑-๔ คน / ครั้งละ ๒ ชั่วโมง / ๕ ครั้งอย่างต่อเนื่อง)
    
๓.๑ เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ค่าเรียนต่อหลักสูตร    
            
๑ คน /            ,๕๐๐ บาท
             
๒ คน /            ,๐๐๐ บาท
            
๔ คน /           ๑๐,๐๐๐ บาท
     
๓.๒ เรียนนอกสถานที่ในเขต กทม. ค่าเดินทางตามแต่ตกลง 

เวลาเรียนใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

8.30-10.30

11.00-13.00

13.30-15.30

16.00-18.00

18.30-20.30

เสาร์/SAT

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

ดาบ

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

อาทิตย์/SUN

xxxxxxxxx

ดาบ

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

ช่อง X หมายถึง ยังไม่มีผู้ลงเวลาเรียน


 ช่วงการฝึก หมายถึง การฝึกตามมาตราฐานของครูหนึ่ง จะแบ่งใหญ่ๆได้เป็น ๔ ช่วงคือ การฝึกขั้นพื้นฐาน, การฝึกขั้นกลาง การฝึกขั้นสูงและการฝึกชั้นครู ซึ่งแต่ละช่วงจะกินเวลาต่างกันไป และจะสัมพันธ์กับ ลำดับชั้นการฝึกและอาวุธที่เลือกฝึกด้วย โดยในชั้นเบื้องต้น ผู้เรียน ต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง ๑๙ ครั้ง จึงจะสัมฤทธิ์ผลในเบื้องต้น ตามหลักสูตรของสำนัก หลังจากนั้น จะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมตามจริตของผู้เรียน

ขั้นพื้นฐาน (๑๙ ครั้งเรียน และอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เรียนรู้วิชา สามเหลี่ยมเบื้องต้น องค์สามและส่วนสี่เบื้องต้น อาวุธฝึกคือ "ดาบเดี่ยว" เป้าหมายการฝึก ใช้องค์สามและส่วนสี่ เรื่องการหลบได้จริง

ขั้นกลาง (แต่ละระดับห่างกันไม่ต่ำกว่า ๑๙ สัปดาห์) เรียนรู้วิชาสามเหลี่ยมขั้นกลาง ส่วนสี่ทั้งหมดและหลักเจ็ดเบื้องต้น อาวุธฝึกคือ "มีดสั้นและดาบเดี่ยว" เป้าหมายการฝึก เข้าใจและใช้องค์สามและส่วนสี่ทั้งหมดได้จริง

ขั้นสูง (แต่ละระดับห่างกันไม่ต่ำกว่า ๙ เดือน และต้องมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เรียนรู้วิชาสามเหลี่ยมขั้นสูง ส่วนสี่ทั้งหมดตามอาวุธที่เลือก เรียนหลักเจ็ดขั้นกลาง อาวุธฝึกให้เลือก สายอาวุธสั้นหรืออาวุธยาว เป้าหมายการฝึก เข้าใจและใช้ส่วนสี่ได้ตามชนิดอาวุธ

การฝึกชั้นครู (แต่ละระดับห่างกันไม่ต่ำกว่า ๒๙ เดือน และต้องมีอายุครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เรียนรู้หลักการสอนวิชาศาสตรายุทธ์ หลักเจ็ดขั้นสูง คัมภีร์ฉัปปุศาสตร์ การฝึกจิต 

 

๑๐ ขั้นลำดับชั้น คือ ขั้นการแบ่งระดับความสามารถของผู้ฝึก เพื่อให้ผู้ฝึกเห็นเป้าหมายในการฝึกของตน ประกอบด้วย

  ๑. ผู้ผ่านการสอบระดับ พล 
     
ได้รับปกคอเสื้อ สีดำ   พร้อมประกาศนียบัตร
 
๒. ผู้ผ่านการสอบระดับ หัวหมู่
      ได้รับปกคอเสื้อ สีเทา   พร้อมประกาศนียบัตร
 
๓. ผู้ผ่านการสอบระดับ นายกอง
      ได้รับปกคอเสื้อ สีม่วง   พร้อมประกาศนียบัตร

  ๔. ผู้ผ่านการสอบระดับ พัน
      ได้รับปกคอเสื้อ สีเขียว  พร้อมประกาศนียบัตร
 
๕. ผู้ผ่านการสอบระดับ หมื่น
      ได้รับปกคอเสื้อ สีน้ำเงิน  พร้อมประกาศนียบัตร และเป็นครูดาบระดับ๓ ประดับนาคกายเขียว 
 
๖. ผู้ผ่านการสอบระดับ ขุน
     
ได้รับปกคอเสื้อ สีขาว  พร้อมประกาศนียบัตร และ เป็นครูดาบระดับ๓ ประดับนาคกายเขียว 
 
๗. ผู้ผ่านการสอบระดับ หลวง
      
ได้รับปกคอเสื้อ สีเหลือง  พร้อมประกาศนียบัตร และเป็นครูดาบระดับ๒ ประดับสิงห์กายทอง 
      
และสิทธิ์ขออนุญาตเปิดสำนักสาขาได้ 
 
๘. ผู้ผ่านการสอบระดับ พระ
      ได้รับปกคอเสื้อ สีแดง  พร้อมประกาศนียบัตร และเป็นครูดาบระดับ๒ ประดับสิงห์กายทอง 
 
๙. ผู้ผ่านการสอบระดับ พระยา 
      ได้รับปกคอเสื้อ สีเงิน  พร้อมประกาศนียบัตร และเป็นครูดาบระดับ๑ ประดับวายุภักษ์กายแดง 

ชั้นกิตติมศักดิ์ (ละไว้สำหรับครูดาบชั้นปรมาจารย์ในสายวิชาศาสตรายุทธ์)

๑๐. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นระดับ เจ้าพระยา (ละไว้สำหรับชั้นปรมาจารย์)
      ได้รับปกคอเสื้อ สีทอง พร้อมประกาศนียบัตร และเป็นครูดาบระดับ๑ ประดับวายุภักษ์กายแดง 

ลงทะเบียนเรียนที่ กระดาน / webborde

สาระบบอาวุธในวิชาศาสตรายุทธ์

      มีดสั้น     อาวุธระยะสั้นที่อันตรายที่สุดเป็นอาวุธที่สร้างความครั่นคร้ามทุกครั้งเมื่อมันถูกชักออกมา เพราะนั่นหมายถึงผู้ที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีจึงสามารถเลือกใช้อาวุธชนิดนี้ได้
           ดาบเดี่ยว     เมื่อเราต้องการอานุภาพที่เพิ่มขึ้นทั้งการโจมตีและป้องกัน ดาบจึงเป็นทางเลือกแรกที่นึกถึง ซึ่งหากเข้าใจการใช้จริงจะรู้ว่า แท้จริงแล้วดาบมิใช่สิ่งไกลตัว
           ดาบสองมือ     อาวุธที่ได้ชื่อว่าเป็นอาวุธทำลายล้าง ด้วยเพราะครบถ้วนทั้งความเร็ว ความแม่นยำ และความเด็ดขาดทั้งการโจมตีและป้องกัน มันจึงเป็นอาวุธสังหารที่ดีที่สุดในกองทัพไทยสมัยโบราณดั่งฉายา "ราชาแห่งอาวุธ"
           ดาบโล่และดาบเขน     เมื่อต้องใช้ยุทธวิธีรบเป็นกระบวน หนึ่งอาวุธโจมตี หนึ่งอาวุธป้องกันดาบโล่และดาบเขน เป็นทางเลือกแรกสำหรับผู้ที่ต้องการหวังผลการรบที่แน่นอน
           ดาบดั้ง     แม้จะเป็นอาวุธป้องกันเช่นเดียวกับโล่ แต่ดั้งมีความพิเศษยิ่งกว่า คือ การใช้โจมตีซึ่งดาบดั้งนับว่าเป็น หนึ่งในคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุด
           ง้าว     อาวุธยาวที่หวังปลิดชีพบรรดาแม่ทัพนายกองโดยเฉพาะ ด้วยความยาว ความเร็วและพลังนับเป็นจุดเด่นของง้าวทั้งสิ้นง้าว ยังเป็นอาวุธหลักที่ใช้ในการทำยุทธหัตถีเคียงคู่กับกษัตริย์ไทยมาแต่โบราณ จึงมีฉายาว่า "อาวุธแห่งราชา"
           หอกเขน     วิชาที่น้อยคนนักจะเคยเห็น เป็นวิชาที่ผสานทั้งอาวุธยาว อาวุธสั้นและอาวุธป้องกันไว้ในคราเดียว กล่าวกันว่า ผู้ใดใช้หอกโล่ได้ผู้นั้นนับว่า บรรลุสรรพวิชาการใช้อาวุธไทย
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.